Substancja aktywna tiuram zostaje wycofana

tiuram

W Unii Europejskiej trwa przegląd substancji aktywnych (s.a.) środków ochrony roślin i ostatnim czasie pojawiła się duża grupa popularnych substancji aktywnych, które zostają wycofane w bieżącym roku.
Jedną z nich, którą szerzej chcę tu omówić jest tiuram, który w myśl treści Rozporządzenia Komisji Europejskiej UE 2018/1500 z dnia 9 października 2018 nie uzyskał odnowienia i zostaje wycofana z użytku.

Jako przyczynę nieodnowienia ważności pozwolenia Komisja Europejska podaje:


Rozporządzenie Komisji Europejskiej UE 2018/1500 z dnia 9 października 2018 – uzasadnienie


Urząd  ds. Bezpieczeństwa Żywności zidentyfikował wysoki poziom ostrego ryzyka dla konsumentów i pracowników wynikający z zastosowania tiuramu w opryskach dolistnych. Zidentyfikował również wysoki poziom ryzyka dla ptaków i ssaków wynikający ze wszystkich ocenionych reprezentatywnych zastosowań, w tym zaprawiania nasion, nawet przy uwzględnieniu elementów wyższego etapu w ocenie ryzyka. Na podstawie niekompletnych informacji na temat metabolitu M1 nie można było określić definicji pozostałości do celów oceny ryzyka, w związku z czym nie można było zakończyć oceny ryzyka dla konsumentów stwarzanego przez pobranie z dietą ani ustalić najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Ponadto na podstawie dostępnych informacji Urząd nie mógł wykluczyć możliwości tworzenia się N-nitrozodimetyloaminy (NDMA), substancji potencjalnie niebezpiecznej ze względu na jej swoiste zagrożenie, w wodzie pitnej uzyskanej w procesie uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych zawierających tiuram i jego metabolit DMCS. Na podstawie ograniczonej liczby dostępnych informacji Urząd stwierdził również wysokie ryzyko dla organizmów wodnych wynikające z narażenia na DMCS. Na podstawie dostępnych informacji Urząd nie mógł również sformułować wniosków dotyczących możliwych właściwości tiuramu powodujących zaburzanie funkcjonowania układu hormonalnego.

W związku ze zidentyfikowanym ryzykiem dla ptaków i dzikich ssaków stwarzanym przez zaprawione nasiona należy zakazać wprowadzania do obrotu i używania nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tiuram.

To uzasadnienie jest tak nie jasne i oparte na przypuszczeniach wynikających z niedoskonałych metod analitycznych, że nawet ja się pytam czemu tiuram zostaje wycofany?

Jeśli chodzi o najważniejsze, czyli terminy wycofania oraz jakich preparatów to dotyczy, to poniżej przedstawiam pełne wyjaśnienie.

Na polskim rynku mamy aktualnie 12 środków ochrony roślin zabierający substancję aktywną tiuram. Z tego 5 stosowanych jako zabiegi nalistne oraz 7 stosowanych do zaprawiania nasion przed siewem.

Środki ochrony roślin zawierające tiuram tracą ważność zezwolenia we wszystkich państwach członkowskich do 30 stycznia 2019 roku.

Dodatkowy okres na zużycie zapasów czyli wykorzystanie przez stosujących środki nalistnie powinien być jak najkrótszy i nie dłuższy niż przed 30 kwietnia 2019 roku.

Pąk jabłoni
Pąk jabłoni

APLOSAR 80 WG
Pellacol 10 PA
Pomarsol Forte 80 WG
Sadoplon 75 WP
Thiram Granuflo 80 WG

Dla preparatów stosowanych jako zaprawy nasienne okres na zużycie zapasów czyli wykorzystanie powinien być jak najkrótszy i nie dłuższy niż przed 30 stycznia 2020 roku.

Zaprawione ziarno
Zaprawione ziarno pszenicy ozimej

Amarant 515 FS
Flowsan FS
Sarfun Duo 515 FS
Sarox T 500 FS
Vitavax 200 FS
Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS
Zaprawa Proszkowa Sarox 75 WS

Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne informacje o zachodzących zmianach w wykazie zarejestrowanych środków ochrony roślin zachęcam do śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) oraz korzystania z wyszukiwarki środków ochrony roślin Agrofy.pl.